IP Phone Grandstream GXP2160

از مهمترین این تکنولوژیها سیستم هایIP Phone میباشد. به واقع کاربران با تهیه آیپیفون این امکان را دارند که تنها با دسترسیبه بستر اینترنت و داشتن IP اختصاصیتصویر و صدا را به سادگیبر رویاین بستر منتقل کنند.در دنیایمخابرات IP، این امکان وجود دارد که از بسترهایارتباطیبه طور هم زمان برایانتقال Voice ،Video و داده ها وجود دارد و در واقع در دنیایمخابرات جدید دیگر تفاوتیدر انتقال application هایمختلف وجود ندارد و تنها IP–Based بودن این سیستم ها اهمیت دارد.

دسته: