سفارش ضبط صدا تلفن گویا - سفارش تجهیزات سیستم تلفنی VoIP | تلفن گویا | ارتباطات شعب

رساتر شنیده شوید
با طراحی و ضبط صدا تلفن گویا گروه واد

 

نمونه صدا 1 خدمات باربری

توسط گوینده 201 خانم | بدون موزیک پس زمینه

نمونه صدا 2 خدمات گاو صندوق

توسط گوینده 202 خانم | موزیک پس زمینه 901

نمونه صدا 3 خدمات خودرویی

توسط گوینده 203 خانم | موزیک پس زمینه 902

نمونه صدا 4 ضبط صدای مشتریان

توسط گوینده 201 خانم | بدون موزیک پس زمینه

نمونه صدا 5 خدمات دندانپزشکی

توسط گوینده 204 خانم | موزیک پس زمینه 902

نمونه صدا 7 مرکز تماس پشتیبانی

توسط گوینده 201 خانم | موزیک پس زمینه 903

نمونه صدا 8 اینترنتی بین الملل

توسط گوینده 202 خانوم | موزیک پس زمینه 904

نمونه صدا 9 شیشه سازی

توسط گوینده 205 خانم | موزیک پس زمینه 904

نمونه صدا 10 خدمات خودرویی

توسط گوینده 204 خانم | موزیک پس زمینه 905

نمونه صدا 11 مرکز تماس تبلیغاتی

توسط گوینده 202 خانم | موزیک پس زمینه 906

نمونه صدا 12 مرکز تماس عطر

توسط گوینده 204 خانم | موزیک پس زمینه 907

نمونه صدا 13 خدمات باربری

توسط گوینده 203 خانم | موزیک پس زمینه 908

نمونه صدا 14 لوله و اتصالات

توسط گوینده 206 آقا | موزیک پس زمینه 909

نمونه صدا 15 تجهیزات پزشکی

توسط گوینده ۲۰۴ خانم | موزیک پس زمینه 910

نمونه صدا 16 زبان انگلیسی

توسط گوینده 206 آقا | موزیک پس زمینه 911

نمونه صدا 17 آموزش تحصیلی

توسط گوینده 208 خانم | موزیک پس زمینه 912

نمونه صدا ۱۸ مرکز تماس آرایشی

توسط گوینده ۲۰۴ خانم | موزیک پس زمینه 913

نمونه صدا 19 شرکتی

توسط گوینده ۲۰۹ خانم | موزیک پس زمینه 914

نمونه صدا 20 حوزه سلامتی

توسط گوینده 210 خانم | موزیک پس زمینه 915

نمونه صدا 21 حوزه غذایی

توسط گوینده 203 خانم | موزیک پس زمینه 916

نمونه صدا 22 حوزه قطعات خودرو

توسط گوینده 202 خانم | موزیک پس زمینه 917

نمونه صدا 23 حوزه غذایی

توسط گوینده 210 خانم | موزیک پس زمینه 915

نمونه صدا 24 خدمات بیمه

توسط گوینده 204 خانم | موزیک پس زمینه 918

نمونه صدا 24 فروشگاه دامپزشکی

توسط گوینده 204 خانم | موزیک پس زمینه 919

   بیایید همین امروز استارت بزنید

سیستم تلفنی خود را بروزسانی کنید