نمونه صدا 1 فروشگاه اینترنتی

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 901


نمونه صدا 2 آموزش تحصیلی

توسط گوینده 202 | موزیک پس زمینه 902


نمونه صدا 3 قطعات خودرو

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 903


نمونه صدا 4 حوزه غذایی

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 904


نمونه صدا 5 لوازم خانگی

توسط گوینده 204 | موزیک پس زمینه 905


نمونه صدا 7 آیدی پی

توسط گوینده 205 | موزیک پس زمینه 907


نمونه صدا 9 قطعات خودرو

توسط گوینده 205 | موزیک پس زمینه 907


نمونه صدا 11 آیدی پی

توسط گوینده 205 | موزیک پس زمینه 907


نمونه صدا 13 دیگ بخار

توسط گوینده 205 | موزیک پس زمینه 907


نمونه صدا 6 سوپرمارکت

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 906


نمونه صدا 8 اجاره ی خودرو

توسط گوینده 206 | موزیک پس زمینه 908


نمونه صدا 10 فروش فرش

توسط گوینده 206 | موزیک پس زمینه 908


نمونه صدا 12 صنعت شیشه

توسط گوینده 208 | موزیک پس زمینه 909