نمونه صدا 1 فروشگاه اینترنتی

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 901


نمونه صدا 2 آموزش تحصیلی

توسط گوینده 202 | موزیک پس زمینه 902


نمونه صدا 3 قطعات خودرو

توسط گوینده 201 | موزیک پس زمینه 903


نمونه صدا 4 حوزه غذایی

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 904


نمونه صدا 5 لوازم خانگی

توسط گوینده 204 | موزیک پس زمینه 905


نمونه صدا 6 سوپرمارکت

توسط گوینده 203 | موزیک پس زمینه 906